Hồng Môn Yến | White Vengeance (2011)Hồng Môn Yến | White Vengeance (2011)

Hồng Môn Yến | White Vengeance (2011) Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ... [Xem thêm]


[X]
[X]